Bệnh Viện Mắt TW, Ngành mắt Việt Nam và giáo sư Nguyễn Xuân Nguyên